PALVELUT
  • Pohjolan lapsi- ja perhepalvelut tarjoaa lastensuojelulain (417/2007) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia avohuollon palveluja, joita ovat perhetyö, tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta, tuetut ja valvotut tapaamiset, valvottu vaihto sekä jälkihuolto. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä Nappula, jonne kaikki asiakkaan kanssa tehty työ kirjataan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Lastensuojelulain(417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n mukainen ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista työtä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä. Käytössämme on moottorivene, maantie- ja maastopyöriä sekä laaja välinevarasto retkeilyä varten. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan kohteena olevat lapset ja nuoret ovat sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaita. 

Perhetyö 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014)  18 §:n mukainen perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista.  Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on ennalta ehkäisevää perhetyötä, jonka tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden parantuminen. Perhetyötä tehdään perheen kaikkien jäsenten kanssa.

Tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus 

Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä ovat oikeutettuja saamaan lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n mukaista tehostettua perhetyötä. Perhetyö on korjaavaa ja tavoitteellista työnä, jonka keskiössä on perheen hyvinvoinnin tarpeet. Tehostetussa perhetyössä työmenetelminä käytämme mm. vanhemmuuden roolikarttaa, sukupuutyöskentelyä ja perheinterventiota. Lasten kanssa tapahtuva työskentely ottaa huomioon lapsen tarpeet ja ikätason vaatimukset.

Valvottu vaihto 

Tarjoamme sosiaalihuoltolain (1301/2014) 27 §:n mukaista valvottua vaihtoa tilanteisiin joissa lapsen vaihtotilanteisiin huoltajalta toiselle liittyy ongelmia. Ongelma voi olla huoltajien välistä riitelyä, väkivallan uhkaa tai jokin muu painava syy jonka johdosta vanhempien kohtaaminen ei ole mahdollista. Tällainen tilanne voi muodostua esimerkiksi silloin, kun lapsen huoltajien välillä on määrätty lähestymiskielto. 

Tuetut tapaamiset

Joissain tilanteissa biologiset vanhemmat tarvitsevat lastensa tapaamisten yhteydessä käytännön tukea ja apua. Tuetussa tapaamisessa ohjaajamme on paikalla kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen ja hänen vanhemman tapaamisessa, auttaen lapsen vanhempaa lapsen hoitoon ja huolenpitoon liittyvissä tilanteissa sopimuksen ja tarpeen mukaisesti.

Valvotut tapaamiset

Tarjoamme valvottua tapaamista lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa sovitussa paikassa silloin, kun tarvitaan jatkuvaa työntekijän läsnäoloa lapsen edun mukaisen tapaamisen toteuttamiseksi. Valvottu tapaaminen kestää sopimuksen mukaisesti 1-6 tuntia/kerta. Tapaamisten valvonta perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 27 §:n mukaisesti joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö.

Jälkihuolto

Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta. Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä lapsen, hänen huoltajien ja viranomaisten kanssa. 

    Jälkihuolto on ratkaisukeskeistä, psykososiaalisen tuen antamista, joka pitää sisällään henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa liittyen arjessa selviytymiseen.  Työn tavoitteena on nuoren omien voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto.