Asiakaspaikkatiedustelut 050-542 6529

Ratkaisuja

Lastensuojelun ja
sosiaalihuollon kentällä

"Toisinaan ihmiset, joihin kukaan ei usko, tekevät uskomattomia asioita"

Palvelumme

Tehostettu perhetyö

Lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n mukainen tehostettu perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista.  Perhetyö on korjaavaa muutostyötä, joka pitää sisällään myös ennalta ehkäisevän näkökulman. Perhetyön tavoitteena ovat perheen voimavarojen vahvistaminen sekä perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden parantuminen. Tehostetun perhetyön asiakkaan tulee olla lastensuojelun asiakkuudessa.

Perhetyö

Sosiaalilain (1301/2014) 18 §:n mukainen perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista.  Perhetyö pitää sisällään ennalta ehkäisevän näkökulman, jonka keskeisenä tavoitteena ovat perheen voimavarojen vahvistaminen. Perhetyömme tehtävänä on tukea vanhemmuutta. Tehtävämme tueksi ohjaamme vanhempia lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Autamme ja ohjaamme myös kodin arkirutiinien ja arjenhallinnan haasteissa. Perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Perhekuntoutus

Lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n mukainen perhekuntoutus on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Pohjolan Lapsi- ja Perhepalveluiden tuottama perheen kotona toteutettava perhekuntoutustyö on moniammatillista muutostyötä tilanteissa, joissa perhe tarvitsee intensiivistä ja pitkäkestoista apua. Perhekuntoutuksen sisältö räätälöidään aina yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaisesti. Perhekuntoutuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kehitystä ja edistää ja vahvistaa vanhempien ja huoltajien kasvatuskykyä.

Toiminnalliset lasten ja nuorten ryhmät

Pohjolan Lapsi- ja Perhepalvelut tarjoaa asiakkailleen avohuollon tukitoimenpiteenä toiminallisia ryhmiä tytöille ja pojille, jotka kokoontuvat arkisin kerran viikossa . Lapset ja nuoret osallistuvat ryhmän toimintaan lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten tukihenkilö- ja perhetyön päätöksillä.

Ryhmätoiminnan avulla lapsille ja nuorille voidaan tarjota kasvua ja kehitystä tukevia kokemuksia. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevä ja korjaava näkökulma lasten ja nuorten elämässä. Ryhmätoiminnan kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kokea osallistumisen, osallisuuden sekä vertaisuuden tunne. Näkemyksemme mukaan positiivinen lapsen osallistuminen voi olla avaintekijänä lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen rakentumiselle sekä lapsen voimaantumiselle.

Ryhmätoimintamme on lapsen sisäisen elämän hallinnan tukemista, psykososiaalista työskentelyä sekä vertaistukea. Ryhmät tarjoavat lapsille ja nuorille psykososiaalisen kehityksensä kannalta tärkeitä asioita. Näitä ovat esimerkiksi johonkin kuulumisen tunteen, hyväksytyksi tulemisen, osallistumisen ja osallisuuden kokemukset.

Ryhmätoimintamme tavoitteena on suojata lapsia ja nuoria eristäytymiseltä sekä yksinäisyydeltä, jotka voivat aiheuttaa psyykkisiä häiriöitä, kuten ahdistusta ja masennusta. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja, vertaissuhteita sekä mahdollistaa vuorovaikutustaitojen harjoittelemista turvallisessa ympäristössä aikuisten ohjauksessa. Olemme vuosien varrella havainneet, että nuorilla asiakkaillamme on usein haasteita heidän vuorovaikutustaidoissaan. Ryhmätoimintamme eräs keskeisin tavoite on auttaa ja harjoitella ryhmään osallistuvien lasten ja nuorten kanssa vuorovaikutustaitoja erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa niihin liittyvien haasteiden vähenemiseksi.

Osa ryhmään osallistuvista lapsista ja nuorista tarvitsevat enemmän yksilöllisempää kohtaamista ja ohjausta, jota pystymme tarjoamaan jokaiselle ryhmään osallistuvalle, sillä jokaisella ryhmään osallistuvalla lapsella on oma aikuinen, joka on vain häntä varten ja hänen saatavilla.

Ryhmätoimintamme on aikuisjohtoista, ja yhtä lailla asiakaslähtöistä toimintaa, jossa lasten ja nuorten osallisuuden huomioiminen mielipiteiden ja toiveiden osalta korostuu ryhmätoiminnan sisällön suunnittelussa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n mukainen ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista sekä tavoitteellista ammatillista työtä. Tukihenkilötoimintamme koostuvat ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä. Tukihenkilötoimintamme toiminnallisesta viitekehyksestä käsin tavoittelemme ymmärrystä ja vuorovaikutusta, joiden tukemana lapsi voi kasvaa ja kehittyä. Kokemuksemme mukaan lasten ja nuorten fyysinen toiminta ja leikki ovat luonnollisia tiedon saamisen ja vuorovaikutuksen välineitä.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Toteutamme tapaamiset ja vaihdot ensisijaisesti niitä varten rakennetuissa toimitiloissamme Oulun Metsokankaalla osoitteessa Kotimetsäntie 6 sekä Laanilassa, Hintantie 11:ssa. Tämän lisäksi tapaamisia voidaan tukea sovitusta esimerkiksi perheiden kotona. Valvotuissa tapaamisissa valvojamme on koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Tuetuissa tapaamisissa valvojamme on käytettävissä tapaamisen ajan ja tuemme lasta ja vanhempaa tarpeen mukaan. Valvotuissa vaihdoissa huolehdimme, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle.

Jälkihuolto

Jälkihuollon tehtävänämme on tarjota lapselle tai nuorelle asumisen, koulutuksen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tukea. Tämän lisäksi jälkihuollon tehtävänä on varmistaa asiakkaalle lainmukainen toimeentulo ja terveydenhuollon palvelut. Työtämme ohjaa sosiaalityön kirjaamayksilöllinen jälkihuollon asiakassuunnitelma. Lastensuojelulain 75 §:n mukaiset jälkihuollon palvelut rakennetaan aina nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä nuoren, hänen huoltajien ja viranomaisten kanssa. 

Jälkihuolto on ratkaisukeskeistä, psykososiaalisen tuen antamista, joka pitää sisällään henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa liittyen arjessa selviytymiseen. Työn tavoitteena on nuoren omien voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto.